4 November 2022

Јавен оглас за вработување на помошно - техничко лице

There is no translation available.

Врз основа на член 22 и член 23 from Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 16/10, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19), член 3 и член 20-г from Законот за вработените во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20), одредбите from Правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/15), и Известувањето from Министерство за финансии на Република Северна Македонија за обезбедени финансиски средства број 20-1988/2 from 19.05.2022 година, Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје објавува:
 

ЈАВЕН ОГЛАС
Број 1/2022

I.Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје има потреба from вработување на 1 (едно) помошно – техничко лице на неопределено време за следното работно место:
1. 1 (едно) лице на работно место Билетопродавач, шифра КУЛ 0401(Б01)002
Посебни услови: степен и вид на образование, средно гимназиско или средно стручно образование (економска струка).
Напомена: Согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2022 година, едно (1) вработување за работно место Билетопродавач е предвидено за Македонец/ка.
Работното место е предвидено за со најмалку 10 години работно искуство.

II.Кандидатот за работно место треба да ги исполнува општите услови:
- Да е државјанин на Република Северна Македонија,
- Активно да го користи македонскиот јазик,
- Да е полнолетен,
- Да има општа здравствена способност за работното место и
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.\

III.Распоред на работното време: Дневното работно време за огласеното работно место е во траење from осум часа дневно, односно 40 часа неделно и се организира во смени и тоа: прва смена: from 10:00 до 14:00, втора смена: from 17.00 до 21:00 hours.

IV.Основна нето плата:
1. 23.410 денари – Билетопродавач

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни дена сметано from наредниот ден from денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавување на огласот). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Пријавата за огласот може да се подигне from архивата на Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје или да се симне from интернет страната www.puppet.com.mk. Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Кандидатите заедно со пријавата треба да ги достават потребните документи за исполнување на општите и посебните услови:
- Уверение за државјанство;
- Уверение за општа здравствена способност за работното место (не постаро from 6 месеци)
- Потврда/Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро from 6 месеци)
- Доказ – Диплома/Уверение за завршено образование
- Доказ за работно искуство (потврда from Фондот за пензиско и инвалидско осигурување)

Пријавата со потребната документација кандидатите треба да ја достават до архивата на Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје, секој работен ден from 9 до 15 hours или по пошта на следната адреса: ул.Димитрие Чуповски бр.4 – Скопје (во коверт со назнака за „јавен оглас број – 1/2022“)

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена на нотар.

Ненавремените пријави и документацијата нема да се разгледуваат.

Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе надлежна Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на одржување на интервјуто.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рокот определен во член 23 став (2) from Законот за работни односи.

ДОКУМЕНТИ

Јавен оглас за вработување на помошно (PDF)
Пријава за јавен оглас за Билетопродавач (PDF)

FaLang translation system by Faboba

Monthly repertoire

October 2023
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Marketing